#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

ผู้ถูกคุมขัง ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองร่างกายและจิตใจให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

Chayootm Sirinantapaiboon, Phetchabun, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet