#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

น​.​ส​.​ศิริลักษณ์ อุ่นน้ำเที่ยง
1 year ago
ต้องการให้ความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ดีขึ้น

Thanks for adding your voice.

ณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์
1 year ago
จำเป็นต้องร่วมมือกันป้องการระบาดก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้....

Thanks for adding your voice.

อริญชัย วิถีธรรมศักดิ์
1 year ago
คุกไทยแออัดและสกปรก นักโทษไม่ควรถูกทารุณด้วยสภาพแวดล้อม และ โรคระบาด

Thanks for adding your voice.

Gloria Lai
1 year ago
people should not be in prison because they are poor and cannot afford bail, are awaiting trial, or otherwise vulnerable such as the elderly, pregnant, and those with dependants who rely on them to survive

Thanks for adding your voice.

วศิน พงษ์เก่า
1 year ago
เราต้องการให้เขากลับเข้าสู่สังคม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม
ได้อย่างปกติสุข ที่ผ่านมาเป็นบทเรียน
ที่มอบให้แก่สังคมในการสร้างสรรค์กลไก
ในการป้องกัน แก้ไข เยียวยา ดูแลกัน
ไม่ใช่การล่ามเลี้ยงอย่างสัตว์.

Thanks for adding your voice.

ลภาพรรณ ศุภมันตา
1 year ago
ช่วยผู้ต้องขัง ก็เท่ากับช่วยเราทุกคน

Thanks for adding your voice.

ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์
1 year ago
เราต้องช่วยกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทำให้กลุ่มคนจน กลุ่มชายขอบทุกข์ยากกับภาวะโรคระบาดที่รุนแรง

Thanks for adding your voice.

ปิดาโรจน์ อยู่พูล
1 year ago
สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรมี ปีนี้2563 แล้วควรมีการพัฒนาปรับปรุงบ้าง ล้าหลังในการใช้เทคโนโลยี

Thanks for adding your voice.

Chayootm Sirinantapaiboon
1 year ago
ผู้ถูกคุมขัง ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองร่างกายและจิตใจให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ