แสนแสบสู่แสนใส

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


คลองแสนแสบมีความสำคัญต่อเมืองและเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญเป็นอย่างมาก ถือเป็นคลองที่ตัดผ่านใจกลางเมืองพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้าย่านพาณิชย์กรรมต่าง ๆยาวต่อเนื่องออกสู่ย่านเกษตรกรรมตลอดแนวคลองในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า45.4กิโลเมตรดังนั้นสภาพคลองแสนแสบจึงเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งส่งผลต่อสภาพคลองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเน่าเสียของคลองยังขยายวงกว้างไปยังคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบอีกมากมาย ปัญหาที่ส่งผลต่อคลองแสนแสบอย่างมากคือการระบายน้ำเสียและทิ้งขยะลงสู่คูคลองโดยตรง อีกทั้งผู้คนยังไม่มีความตระหนักเรื่องการทิ้งขยะมากพอ
ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ การใช้ทุ่นเก็บขยะgreen floating bin เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องการเก็บขยะและบำบัดน้ำเสียไปในคราวเดียวกัน โดยการวางทุ่นไว้เหนือผิวน้ำ เพื่อเก็บขยะและสารปนเปื้อนที่ลอยอยู่ในคลอง ซึ่งทุ่นจะสามารถรวบรวมขยะและสารปนเปื้อนออกจากน้ำโดยการกรองและปล่อยน้ำสะอาดลงสู่คลอง
อีกทั้งตัวทุ่น green floating bin ยังมีพืชและหญ้ากรองน้ำเสียเข้ามาช่วยในการบำบัดน้ำเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้ำอีกด้วย ซึ่งทางโครงการทุ่นลอยน้ำเก็บขยะ green floating bin ได้ร่วมกับเรือข้ามฟากของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพคลองแสนแสบและปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คลองแสนแสบเป็นคลองแสนใสดังเดิม

The Saen Saep Canal is very important to the city and transportation system because it is the canal that passes through the middle of the city in business and an economic area which is continued to agriculture area along the canal in Bangkok. It is 45.4 km long, so The Saen Saep Canal is the area which supports the various activities, so its effect to health and care of people in the local area and people who use a boat as transportation, moreover rotten canal expands to other canals that it links with The Saen Saep Canal. The most problem of The Saen Saep Canal is drained bad water out without any treatment and dump trashes in water. People are not realized to the trash problem even it is a big problem that effects in every direction.
The solution to this problem is using a green floating bin to help and fix problems. It can help both of collecting trashes in canal and water treatment, which this bin can install the pontoon on the water surface to collect trash and contaminant in the canal. The pontoon can also treat the water and release cleaned water to the canal.
Furthermore, a green floating bin has grass and vegetation that can filter and increase the oxygen in the water. The green floating bin project is co-operation with ferry boat of local people to improve the water quality of Saen Saep canal and created conscience to people for turning the canal to be clean and good as it used to be