เลือก กกต. และเลือกตั้งใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


เช่น การนับคะแนนจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ20ล้านคน แต่กลับนับคะแนนได้22ล้าน เป็นต้น