คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต้องชี้แจงกรณีปลด อ​.​สุชาติ สวัสดิ์ศรี จากการเป็นศิลปินแห่งชาติ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต้องชี้แจงกรณีปลด อ​.​สุชาติ สวัสดิ์ศรี จากการเป็นศิลปินแห่งชาติ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

ชำนาญ จันทร์เรือง ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กระทรวงวัฒนธรรม และ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม2564 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติถอดอาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี ออกจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

แม้จะเปิดทางให้อาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นคำร้องคัดค้านมติดังกล่าว แต่ผมคิดว่าการประกาศของคณะกรรมการในครั้งนี้ ไม่เป็นธรรม อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพราะเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้โต้แย้ง ชี้แจง หรือแสดงพยานหลักฐานแม้แต่สักครั้งเดียว ไม่มีการแจ้งให้ อ.สุชาติทราบในกระบวนการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเลย 

จนบัดนี้ ผมและประชาชนก็ยังไม่ทราบว่า "ความประพฤติเสื่อมเสีย" นี้คืออะไรกันแน่ หรือแค่อาจารย์สุชาติ “เห็นต่างทางการเมือง” เท่านั้น 

กฎของกระทรวงที่บอกว่า “หากปรากฎว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรค 2 ให้งดการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ” นั้นอาจใช้ไม่ได้ในกรณี 

จึงขอเรียกร้องให้

  1. คณะกรรมการต้องออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าเหตุใดถึงปลดอาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี ออกจากศิลปินแห่งชาติ
  2. หากคณะกรรมการชุดนี้ทำงานบกพร่อง ทางกระทรวงวัฒนธรรมควรต้องปลดคณะกรรมการชุดนี้ด้วย
มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว