ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนด และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ

เกริก กล่อมเกลา, กรุงเทพ, Thailand
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet