ให้ลงโทษสถานหนักค่ายโทรศัพท์ที่หน่วงเหนี่ยวการย้ายค่ายเกิน 3 วัน

ตามเหตุผลเดียวกันกับที่กล่าวไว้ข้างต้นครับ

Taneka Nuku, Bangkok, Thailand
4 years ago
Shared on Facebook
Tweet