ขอให้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ชำระคำและความหมายคำอันเกี่ยวกับ"เพศ"ทั้งหมดใหม่ ให้ถูกต้อง ไม่ตีตรา และทันสมัย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อภิชัย เกรียงเม็งโคตร
2 years ago
เป็นพื้นฐานในการส่งต่อไปยังการปรับเปลี่ยนด้านอื่นต่อไป เช่นทัศนคติ ความเข้าใจ ต่อคนหลากหลายทางเพศ , การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนหลากหลายทางเพศ

Thanks for adding your voice.

ศิริธิดา วัฒนเบญจาธิกุล
2 years ago
เพื่อสิทธิและเสรีภาพ

Thanks for adding your voice.

วีนัซรินทร์ ปกฉัตร
2 years ago
เพราะสิทธิเสรีของมนุษย์ต้องมีความเท่าเทียใกันไม่ว่าเพศไหน

Thanks for adding your voice.

Piyanat Tiamthaisong
2 years ago
เป็นสิ่งที่ดีและไม่เสียหาย ทุกอย่างต่างก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดี ชอบ สนับสนุน

Thanks for adding your voice.

พนธกร สัชชานนท์
2 years ago
อยากจะให้สังคมเกิดความเท่าเทียม

Thanks for adding your voice.

บุษราคัม ขอรสกลาง
2 years ago
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

Thanks for adding your voice.

ณัฐวรรณ ตนะวรรณสมบัติ
3 years ago
ปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศ และทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมกันในสังคม

Thanks for adding your voice.

วลัญช์ภัทร มะยม
3 years ago
ต้องการให้เพศทางเลือก มีสิทธิ เท่าเทียม ในเรื่องของการดำรงค์ชีวิต อย่างปกติ ตามสิทธิพลเมือง ปกติ ทั้งทาง กายและใจ ตามเพศที่ตนเองเป็น โดยไม่เกิดความเสียหายต่อ บุคคลอื่นๆในสังคม แต่จะเป็นผลดี ต่อบุคคลที่เสียภาษีทุกคนด้วย

Thanks for adding your voice.

Aissaree Paveensornchai
3 years ago
เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการบัญญัติคำเหล่านี้ ทำให้ส่งผลเป็นวงกว้างแก่คนในสังพมในด้านของการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและกฏหมายต่อไป

Thanks for adding your voice.

กัลยกร รินดวงดี
3 years ago
อยากผลักดัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมมากขึ้น และใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เช่นการเดินทางไปต่างประเทศหรือการติดต่อหน่วยงานราชการไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศ จะยุ่งยากมาก