รัฐมนตรี ศธ. : ขอให้ดำรงสิทธิ์ในการการสอบย้ายตามหนังสือเวียน ก.ค.ศ. ว20/2554

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


สืบเนื่องจากการชี้แจงของคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางที่จะปฏิบัติการสอบครูผู้ช่วยประจำปี พ.ศ.2561 ในทิศทางที่ว่า จะไม่ให้มีการสอบเพื่อโอนย้ายตำแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น

        ข้าพเจ้าในนามผู้นำการรณรงค์ร่วมลงชื่อ เพื่อขอให้มีการพิจารณาดำรงสิทธิ์การสอบย้ายตาม หนังสือเวียน ก.ค.ศ. ว20/2554 เพื่ออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถสอบเพื่อโอนย้ายตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอข้อดีของการสอบโอนย้าย ดังต่อไปนี้

ข้อดีของการสอบโอนย้าย

        1.สามารถลดการทุจริตที่มาจากการประเมินการโยกย้ายงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากข้อมูลที่ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนนั้น การโอนย้ายรอบทั่วไป มักมีปัญหาเรื่องดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันจะลดน้อยลงแล้วก็ตาม แต่การยกเลิกการสอบโอนย้ายจะทำให้การแข่งขันเรื่องการโอนย้ายนั้นสูงขึ้น และทำให้มีแนวโน้มว่าจะเกิดการทุจริตจากเงินสินบนการโอนย้ายรอบปกติมีมากขึ้นด้วย

 

        2.ช่วยกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง เป็นที่ทราบดีว่าการสอบบรรจุนั้น มักจะใช้ข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัยในการทดสอบ ทั้งภาค ก. และภาค ข. โดยเฉพาะภาค ข. นั้น เนื้อหารายวิชาต่างๆมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ครูที่มีความประสงค์ที่จะสอบก็จะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ ถือเป็นการทบทวนและพัฒนาศักยภาพของครูให้ดีอีกทางหนึ่ง

 

        3.สามารถกระตุ้นให้เกิดขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จากการสอบถามพบว่า ครูรุ่นใหม่หลายท่านเลือกที่จะสอบหลายครั้งเพราะไม่สามารถบรรจุตามโรงเรียนที่ตนต้องการ (ส่วนใหญ่คือภูมิลำเนาเดิม) เนื่องจากรอบก่อนหน้านั้น เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอาจจะไม่เปิดตรงเอกที่ตนสอน จึงค่อยๆสอบเพื่อโอนย้ายไปใกล้บ้านขึ้นเรื่อยๆ จึงถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

 

        4.การโยกย้ายเร็ว ทำให้ครูสามารถเร่งสร้างครอบครัว ซึ่งหมายถึงการมีบุตร อันเป็นผลประโยชน์ด้านประชากร เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดน้อยลง และครูส่วนใหญ่เลือกที่จะครองตนเป็นโสดนั้น สาเหตุหนึ่ง เพราะการทำงานที่ห่างไกลภูมิลำเนา ทำให้ครูไม่มั่นใจว่าจะจัดการวางแผนครอบครัวอย่างไร ครูหลายท่านแม้แต่งงานแล้ว แต่ก็อาศัยอยู่ในที่ๆไกลกัน ทำให้การสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็นไปได้อย่างลำบาก การชอบย้ายเป็นวิธีการที่ง่าย และได้ผลดี จึงได้รับความนิยม

 

        5.นอกจากนี้ การโยกย้ายเร็ว ทำให้ครูได้ปฏิบัติคุณธรรมด้านกตัญญญูกตเวที  ครูหลายท่านที่อยู่ห่างไกลบิดามารดา และเป็นบุตรเพียงคนเดียว การโอนย้ายในรอบปกติ และการโอนย้ายด้วยคำสั่งเป็นกรณีพิเศษนั้น ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา การสอบโอนย้ายจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ครูสามารถกลับบ้านเพื่อดูแลบุพการี ส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมด้านความกตัญญูซึ่งนับเป็นคุณธรรมจริยธรรมหลักของครู

 

        ตามที่ข้าพเจ้าได้ยกข้อดีของการสอบย้ายนั้น หวังว่าท่านซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจะให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว

.

เพิ่มเติม

จากที่ประกาศในงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาิการ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ นั้น ได้ประกาศออกอย่างชัดเจนว่า การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นั้นจะไม่มีการอนุญาตให้สอบให้ลักษณะการโอนย้ายตำแหน่ง นั้น

ทางผู้รณรงค์เห็นว่า ไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่รับราชการในสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเห็นว่า คำชี้แจงดังกล่าวขัดต่อลักษณะที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาขึ้น จึงขอรณรงค์เพื่อให้ยกเลิกแนวคิด และเปลี่ยนกลับมาใช้แนวทางการปฏิบัติเดิม คืออนุญาตให้สอบเพื่อโยกย้าย

.......................

ข้อดีของการสอบโอนย้าย

1.สามารถลดการทุจริตที่มาจากการประเมินการโยกย้ายงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากข้อมูลที่ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนนั้น การโอนย้ายรอบทั่วไป มักมีปัญหาเรื่องดังกล่าว แม้ว่าในปัจจุบันจะลดน้อยลงแล้วก็ตาม แต่การยกเลิกการสอบโอนย้ายจะทำให้การแข่งขันเรื่องการโอนย้ายนั้นสูงขึ้น และทำให้มีแนวโน้มว่าจะเกิดการทุจริตจากเงินสินบนการโอนย้ายรอบปกติมีมากขึ้นด้วย

2.ช่วยกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง เป็นที่ทราบดีว่าการสอบบรรจุนั้น มักจะใช้ข้อมูลใหม่ๆที่ทันสมัยในการทดสอบ ทั้งภาค ก. และภาค ข. โดยเฉพาะภาค ข. นั้น เนื้อหารายวิชาต่างๆมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ครูที่มีความประสงค์ที่จะสอบก็จะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ ถือเป็นการทบทวนและพัฒนาศักยภาพของครูให้ดีอีกทางหนึ่ง

3.สามารถกระตุ้นให้เกิดขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จากการสอบถามพบว่า ครูรุ่นใหม่หลายท่านเลือกที่จะสอบหลายครั้งเพราะไม่สามารถบรรจุตามโรงเรียนที่ตนต้องการ (ส่วนใหญ่คือภูมิลำเนาเดิม) เนื่องจากรอบก่อนหน้านั้น เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบอาจจะไม่เปิดตรงเอกที่ตนสอน จึงค่อยๆสอบเพื่อโอนย้ายไปใกล้บ้านขึ้นเรื่อยๆ จึงถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

4.การโยกย้ายเร็ว ทำให้ครูสามารถเร่งสร้างครอบครัว ซึ่งหมายถึงการมีบุตร อันเป็นผลประโยชน์ด้านประชากร เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดน้อยลง และครูส่วนใหญ่เลือกที่จะครองตนเป็นโสดนั้น สาเหตุหนึ่ง เพราะการทำงานที่ห่างไกลภูมิลำเนา ทำให้ครูไม่มั่นใจว่าจะจัดการวางแผนครอบครัวอย่างไร ครูหลายท่านแม้แต่งงานแล้ว แต่ก็อาศัยอยู่ในที่ๆไกลกัน ทำให้การสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็นไปได้อย่างลำบาก การชอบย้ายเป็นวิธีการที่ง่าย และได้ผลดี จึงได้รับความนิยม

5.นอกจากนี้ การโยกย้ายเร็ว ทำให้ครูได้ปฏิบัติคุณธรรมด้านกตัญญญูกตเวที  ครูหลายท่านที่อยู่ห่างไกลบิดามารดา และเป็นบุตรเพียงคนเดียว การโอนย้ายในรอบปกติ และการโอนย้ายด้วยคำสั่งเป็นกรณีพิเศษนั้น ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา การสอบโอนย้ายจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ครูสามารถกลับบ้านเพื่อดูแลบุพการี ส่งเสริมการปฏิบัติคุณธรรมด้านความกตัญญูซึ่งนับเป็นคุณธรรมจริยธรรมหลักของครู

.......................

ทำไมต้องมีการสอบโยกย้าย 

1.ตามระเบียบแบบแผนการดำเนินการโยกย้ายของกระทรวงศึกษานั้น พบว่า มีระเบียบที่ไม่เอื้อให้ครูสามารถโยกย้ายได้สะดวกแตกต่างจากราชการส่วนอื่น ที่อนุญาตให้ทำงานเพียงหนึ่งปีก็สามารถทำเรื่องย้ายได้แล้ว แต่ครูนั้นต้องรอการดำเนินการถึง 4 ปี ซึ่งเมื่อถึงเวลาจริงแล้วอาจจะไม่สามารถโยกย้ายได้

2.การทำงานไกลบ้าน บ่อยครั้งทำให้เกิดปัญหาครอบครัว หลายท่านที่ต้องทำงานและต้องการดูแลบุพการีที่ป่วย แต่บางครั้งไม่สามารถขอย้ายได้ตามลักษณะปกติด้วยติดข้อจำกัดทางราชการ

3.สาเหตุการย้ายอื่นๆบางครั้งไม่มีในหลักเกณฑ์การย้าย เช่น ต้องการย้ายเพื่อสะดวกต่อการศึกษาต่อหรือการพัฒนาตนเอง (โดยไม่ต้องการลาราชการหรือลาเรียน ซึ่งจะทำให้โรงเรียนขาดอัตรากำลังที่สามารถทำงานได้จริง)

เป็นต้น

ทั้งนี้การสอบย้ายข้าราชการครูนั้นเป็นการช่วยทบทวนความรู้ของครูที่จะสมัครสอบอีกทางหนึ่ง และนับได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอความกรุณามา ณ ที่นี้