หยุดสูบบุหรี่บนรถไฟ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศทั้งหลายที่เจริญแล้วในโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศทั้งหลายที่เจริญแล้วในโลกนับตั้งแต่สมัยตั้งกรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ 
กรุงสุโขทัยตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความรุ่งเรืองมาสู่ชาติเสมือนโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่ และในบรรดาทางเดินของโลหิตสายนั้นการรถไฟคือทางเดินของโลหิตสำคัญสายหนึ่ง ซึ่งในราชอาณาจักรไทยสมัยก่อน ๆ ยังไม่เคยมีเค้ารูป และโครงการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะแสดงให้เป็นที่ปรากฏชัดว่าการคมนาคมทางบกภายในประเทศจะมีการขนส่งโดยทางรถไฟของรัฐบาลเกิดขึ้นเลย เพราะในเวลานั้นประชาชนยังนิยมใช้สัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า ช้างและเกวียน เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการเดินทางและในการลำเลียงสินค้าต่าง ๆ จากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่งจนกระทั่งการขนส่งโดยทางรถไฟได้เริ่มมีชีวิตจิตใจขึ้นจนสำเร็จเป็นรูปร่างอันสมบูรณ์ในรัชสมัย

" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ " 
โดยมีประกาศ พระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยาม 
ตั้งแต่ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา 
ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ.109 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2433

.........

สำหรับความสำคัญของการเดินทางด้วยรถไฟนั้นนับเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของคนไทย แต่ปัญหาคือการสูบบุหรี่บนรถไฟ ซึ่งเกิดจากความไร้สามัญสำนึกของตัวบุคคล รวมทั้งการละเลยการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นความละเลยอย่างสิ้นเชิงต่อสังคมโดยรวม

......

มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกว่าวจากแหล่งข่าวไว้ว่า

วิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟและพบผู้โดยสารสถานีรถไฟฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บริเวณหน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณทางขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ หนุน รฟท.ขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์

ร.ต.ท.หญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล หัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบและจำหน่ายบุหรี่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย กล่าวว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559-มกราคม 2560 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจเชิงปริมาณและคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการรถไฟชาวต่างประเทศ, ผู้ใช้บริการรถไฟชาวไทย, เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำขบวนรถไฟ, พนักงานรักษารถไฟ, ผู้บริหารการรถไฟระดับหัวหน้าส่วนการเดินรถ, นายสถานีรถไฟ, รองผู้ว่าการรถไฟ และผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ รวมทั้งสิ้น 596 ราย โดยมีพื้นที่ศึกษาบริเวณ 9 สถานีรถไฟ และบนขบวนรถไฟ ได้แก่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ สถานีรถไฟบางกอกน้อย สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี สถานีรถไฟหนองคาย สถานีรถไฟขอนแก่น สถานีรถไฟหาดใหญ่ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสถานีรถไฟธนบุรี โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีหลักที่มีประชาชนมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จากการสำรวจร้านค้าบริเวณสถานี พบเฉพาะที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มี 3 ร้านค้า จาก 6 ร้าน ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยโชว์ซองบุหรี่หน้าร้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผลการสำรวจบนขบวนรถไฟที่สำรวจ 72 ขบวน พบว่ายังมีการขายบุหรี่บนขบวนรถอย่างเปิดเผย เฉพาะเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ส่วนขบวนอื่นๆ มีพ่อค้าเร่ฝ่าฝืนขึ้นมาขายบุหรี่พร้อมกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยแบ่งขายบุหรี่ 3 มวน 20 บาท และขายบุหรี่ซอง ซองละ 120 บาท

ร.ต.ท.หญิงนวลตากล่าวอีกว่า ทุกเส้นทางที่สังเกตมีการฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ทุกขบวน (72 ขบวน) โดยมีผู้โดยสารแต่ละขบวนประมาณ 8-12 ตู้รถไฟ ตู้ละประมาณ 76 คน โดยมีคนสูบบุหรี่ประมาณ 10 รายต่อ 1 ตู้รถไฟ ซึ่งนักสูบเหล่านี้สูบประมาณ 6 มวนต่อการเดินทาง 12 ชั่วโมง และลักษณะของบุหรี่มีทั้งมวนกระดาษเอง ใบจากและบุหรี่ก้นกรอง และบริเวณที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่มากที่สุดคือ หน้าห้องน้ำ ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณขึ้น-ลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่นักสูบชอบมาใช้เป็นที่สูบบุหรี่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตู้โดยสาร ควันบุหรี่จะเข้าสู่ตู้โดยสารโดยตรง ผู้โดยสารที่นั่งในตู้โดยสารจึงเป็นนักสูบมือสองโดยปริยาย และพบว่า ในพื้นที่ตู้โดยสารรรถไฟประมาณร้อยละ 70 ไม่มีประกาศหรือสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และยังมีการสูบบุหรี่บริเวณชานชาลาโดยผู้สูบมีทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ (ผู้โดยสารและญาติ)

ทั้งนี้ ขอสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายห้ามขาย/ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟและสถานีรถไฟ รวมถึงห้ามขาย/ห้ามดื่มสุราบนรถไฟและสถานีรถไฟ ตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งจะส่งผลขยายพื้นที่ปลอดภัยทางสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมถึงบนรถไฟและสถานีรถไฟ ซึ่งคาดว่า สสส.น่าจะสนับสนุนให้ทำการสำรวจประเมินผลการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในปลายปีนี้อีกครั้ง.

...

สำหรับผลกระทบจากผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมีดังนี้

ควันบุหรี่มือสอง และมีอีกชื่อเรียกว่า SHS หรือ การสูบบุหรี่ทางอ้อมโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้คุณเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอด และโรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงได้

จากรายงานทั่วไปของศัลยแพทย์ในปี 2014 ชาวอเมริกันประมาณ 2.5 ล้านคนเสียชีวิตลงจากผลกระทบของควันบุหรี่มือสองในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ถ้าคุณเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ สุขภาพของคนที่คุณรักอาจเป็นปัจจัยต้น ๆของการตัดสินใจของคุณที่จะหยุดสูบบุหรี่

ควันบุหรี่มือสองคืออะไร?
บุหรี่ ไปป์ และซิการ์ ปล่อยควันบุหรี่มือสองออกมา 2 ชนิด ได้แก่ (1) ควันสายข้างเคียง ซึ่งเป็นควันที่ลอยอยู่ในอากาศในระหว่างที่บุหรี่ถูกเผาไหม้รอการสูบ และ (2) ควันสายหลัก ซึ่งเป็นควันที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมาหลังการสูบบุหรี่ จากควันทั้งสองชนิดที่กล่าวมา ควันสายข้างเคียงนั้นอันตรายกว่าเพราะประกอบด้วยความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งที่สูงกว่าจึงเป็นพิษมากกว่า และยังมีอนุภาคที่เล็กกว่าซึ่งสามารถแทรกซึมลึกเข้าสู่ปอดของคุณมากกว่าควันสายหลัก

อันตรายของควันบุหรี่มือสองมีอะไรบ้าง?
ควันบุหรี่มือสองมีปริมาณนิโคติน และสารเคมีอันตรายเท่ากันกับที่ผู้สูบบุหรี่สูดเขาไปในปอดของพวกเขา และยังมีส่วนประกอบของสารประกอบเคมีมากกว่า 7,000 ตัว ซึ่งมากกว่า 250 ตัวนั้นเป็นที่รู้จักว่าอันตราย และ 69 ตัวเป็นอย่างน้อยนั้นเป็นที่รู้จักว่าก่อให้เกิดมะเร็ง ในสหรัฐอเมริกา ค่าจ่ายใช้ของค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม อาการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองสูงขึ้นถึง 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากรายงายของศัลยแพทย์ทั่วไปในปี 2010

โดยในแต่ละปีได้มีการประเมินการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองมากถึง 46,000 คนจากโรคหัวใจ และประมาณ 3,400 คนจากโรคมะเร็งปอดในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เด็ก ๆ นั้นไวต่อผลกระทบของควันบุหรี่มือสอง และในทุก ๆ ปี ควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบให้เกิด อาการดังนี้

โรคหอบ ชนิดรุนแรงและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบใน 1 ถึง ล้านคนของเด็กที่เป็นหอบ
ประมาณ 150,000 และ 300,000 ของคนที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง (หลอดลมอักเสบและ โรคปอดบวม) เกิดขึ้นในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือน
เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
นอกจากนี้ มีบางหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าควันบุหรี่มือสองอาจมีการเชื่อมโยงกับ โรคเส้นเลือดในสมองแตก  โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเนื้องอกในสมองในเด็ก และควันบุหรี่มือสองยังมีความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งต่าง ๆ เช่น กล่องเสียง คอหอย โพรงจมูกสมอง กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหาร และเต้านมในผู้ใหญ่

ทำไมควันบุหรี่มือสองจึงถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด?
เพราะควันบุหรี่มือสองนั้นเป็นสิ่งที่มักจะพบได้ทั่วไปมากที่สุด ในสถานที่ดังต่อไปนี้

ที่บ้าน: ถ้าคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำให้ครอบครัวของคุณนอกจากการหยุดสูบบุหรี่คือทำให้บ้านของคุณปลอดบุหรี่ ทั้งคู่สมรส ลูก และแม้แต่สัตว์เลี้ยงของคุณนั้นอยู่ในความเสี่ยงของควันบุหรี่มือสอง ถ้าคุณอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์ โปรดรู้เอาไว้ว่าควันบุหรี่สามารถลอยผ่านท่อลมและกำแพง ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ คุณควรเลือกอาศัยอยู่ในอาคารที่ปลอดบุหรี่

ที่ทำงาน: หลาย ๆ เมืองและรัฐได้ออกกฎหมายสำหรับนโยบายให้ที่ทำงานปลอดบุหรี่โดยการให้เหตุผลที่มีความชอบธรรม ศัลยแพทย์ได้กล่าวว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน

ในรถ: แม้ว่าคุณหมุนกระจกรถลงในขณะที่คุณสูบบุหรี่ คุณยังคงมอบความเสี่ยงให้กับผู้โดยสารของคุณในการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง ที่จริงแล้ว บางเมืองและบางรัฐมีกฎหมายในการห้ามสูบบุหรี่ในรถถ้าคุณมีผู้โดยสารที่มีอายุหรือน้ำหนักตัวต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

ในที่สาธารณะ: หลาย ๆ สถานที่สาธารณะห้ามการสูบบุหรี่มากขึ้นในปัจจุบันทั้งในสวนสาธารณะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และระบบขนส่งมวลชน

นอกจากนี้ ใน 28 รัฐและ The District of Columbia ได้ผ่านร่างกฎหมายของการปลอดบุหรี่อย่างครอบคลุมซึ่งรวมไปถึงการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร เมื่อไหร่ที่คุณมีทางเลือก คุณควรเลือกที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ปลอดบุหรี่มากกว่าธุรกิจที่ตรงกันข้ามทุกครั้ง

...

จากผลกระทบดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้แก่คนที่เรารัก และคนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างไร 

...

ขอขอบคุณข้อมูลจากทุกแหล่งข่าวครับ