ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องการไว้ทรงผมนักเรียน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!

หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนที่ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยหลักการคือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา แต่หลังจากการประกาศระเบียบนี้ออกมาปรากฎว่าเกิดปัญหาขึ้นจากการตีความของหลายฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งช่างตัดผม

จากระเบียบข้อที่ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้
(๑) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว
ไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
(๒) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม
และรวบให้เรียบร้อย

ซึ่งความหมายของคำว่า "เหมาะสม" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายถึง "สมควร ควรแก่กรณี" และคำว่า "เรียบร้อย" หมายถึง "สุภาพ เป็นระเบียบ มีระเบียบ" โดยที่คำเหล่านี้คนแต่ละคนให้ระดับของคำว่าสมควร หรือสุภาพ เป็นระเบียบไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ผลทำให้เกิดการโต้เถียง ขัดแย้งกันในวงกว้าง

กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดระเบียบให้ชัดเจนว่า คำว่า เหมาะสมควรอยู่ระดับไหน เช่น นักเรียนชายด้านหน้าและกลางศีรษะไม่ควรยาวเกินเท่าไหร่ (ที่วัดได้) จะทำให้ข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นยุติลงได้ และทุกฝ่ายจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องตีความจากความรู้สึกของแต่ละคน