เรียนได้ใช้ ทำอะไรที่ถนัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


 ปัญหาในการศึกษา ที่ผมพบ

        โดยส่วนมากหรือแทบทุกโรงเรียน การเรียนมีจุดมุ่งหมายไปที่ "เกรด" ซะมากกว่า "ความจำเป็นในชีวิต" มีส่วนน้อยมากที่ให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาในสิ่งที่จำเป็นในชีวิต ค้นหาความฝัน ลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ปัญหาในโจทย์ที่ตัวนักเรียนสนใจ เพราะส่วนมากนั้นสอนในทฤษฎีมากเกินไป มีแบบแผนมากเกินไป ทำให้เด็กขาดความเป็นตัวของตัวเอง ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความกล้าคิดกล้าแสดงออก

          แบบแผนการเรียนการศึกษาควรมีความยืดยุ่นมากกว่านี้ เพื่อให้คนทุกคนได้แสดงศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง

ผมมีข้อเสนอแก่คุณครูทุกท่านและกระทรวงการศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน 
 2. ครูผู้สอนได้สอนนักเรียนในจำนวนที่น้อยลงเพื่อให้ผู้สอนเข้าถึงตัวนักเรียนมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
 3. มีภาคปฏิบัติมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นการแก้ปัญหา 
 4. ให้กำลังใจและมอบทัศนคติที่ดีแก่นักเรียน ไม่ควรใช้อารมณ์ของผู้สอนเป็นที่ตั้ง ควรให้กำลังใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา หลักเหตุและผล แสดงความเป็นปัญญาชน
 5. รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา แนวคิดแนวปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ของนักเรียน เพื่อให้การสื่อสารไปในทิศทางที่ดี
 6. เวลาสอนควรสอนให้เต็มเวลา ไม่ทุจริตเวลาสอน หากสอนไม่เต็มเวลา นั่นคือปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา เป็นตัวอย่างที่แย่ในสังคม
 7. มีสื่อการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจ การเรียนการสอนบางครั้งก็ต้องมีวิชาทฤษฎีต่างๆในห้องเรียน แต่สื่อต้องน่าสนใจ สนุก ได้ความรู้ เพราะการที่คนจะเรียนรู้ได้ดีนั้นต้องรู้สึกปลอดภัย ไม่เครียด และสนุก
 8. ครูควรมีความพร้อมและอยากเป็นครูจริงๆ ไม่ใช่หวังเพียงเงินเดือนและสวัสดิการ
 9. การคัดเลือกบุคคลที่สามารถมาเป็นครูได้ควรมีคุณสมบัติที่ดีที่เป็นพื้นฐานของคนในสังคม มีความรู้ มีจิตใจอ่อนโยน มีเหตุและผล เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเมตตา รักในการเป็นครู 
 10. ให้นักเรียนประเมิน วัดผลครูผู้สอนได้ 
 11. เพิ่มอัตราเงินเดือนให้ครู เพื่อให้ครูมีกำลังใจในการสอน และให้คนที่อยากเป็นครูพัฒนาตนเองมากขึ้น
 12. ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษา
 13. ข้าราชการครูควรเกษียณได้เมื่ออายุ 55 ปี เนื่องจากเป็นการระบายครูเก่าที่ล้าหลังและบรรจุครูใหม่อายุน้อยที่ไฟแรง มีความสามารถ และเข้าใจเด็กในปัจจุบันมากกว่าครูที่มีอายุมาก

หากแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษานี้ได้ ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะมีทรัพยากรที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น และประเทศของเราจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด