ต้องการให้ตัดข้อความในวรรคสองของมาตรา๑๒๗๓/๔ ทั้งหมด

ต้องการให้ตัดข้อความในวรรคสองของมาตรา๑๒๗๓/๔ ทั้งหมด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

นายวัฒนชัย ศิริพันธ์ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กรม และ

การที่กฎหมายได้บัญญัติว่า "การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน”นั้นทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติที่เกิดกับบริษัทที่จะร้องให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียน โดยกฎหมายเดิมก่อนปี 2551 ไม่มีกำหนดระยะเวลาเช่นที่ได้บัญญัติไว้ให้ร้องภายใน 10 ปี ซึ่งมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากกว่า และปัญหาเกิดจากกฎหมายได้บัญญัติให้ร้องภายใน 10 ปี ที่เกิดกับบริษัทมีชื่อแห่งหนึ่ง ที่ถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้างไปนานกว่า 30 ปี แล้ว เพราะบริษัทมีชื่อดังกล่าวได้รับจดทะเบียนจำนองจากประชาชนที่มีอาชีพทางการเกษตรเพื่อเป็นประกันหนี้ค่าซื้อรถไถนาเล็กไว้จากเกษตรกรทั่วประเทศนับพันคน เมื่อบริษัทมีชื่อดังกล่าว ถูกขีดชื่อจากทะเบียน จึงเกิดปัญหาในการไถ่ถอนนิติกรรมจำนองจากบริษัทมีชื่อ  ทำให้โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่เกษตรกรจดทะเบียนจำนองไว้ไม่สามารถไถ่ถอนจำนองได้ ถ้าหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยให้ตัดวรรคสองของมาตรา 1273/4 ก็จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทั้งประเทศได้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม