แถลงการณ์คัดค้านมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

แถลงการณ์คัดค้านมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

สร้างแล้ว
5 กันยายน ค.ศ. 2021
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่นอีก 1 คน
ผู้สนับสนุน 7,141เป้าหมายต่อไป 7,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหนังสือเลขที่ วธ 0503.5/3105 แจ้งไปยังนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อ้างถึงมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย

1.นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต

2.นางปัจฉิมา ธนสันติ

3.นายปัญญา วิจินธนสาร

4.นายปรารภ เหล่าวานิช

5.นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

6.พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์

7.นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

8.น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล

9.นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

มติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อ้างเหตุผลการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ระบุว่า นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี มีพฤติกรรมเสื่อมเสียโดยการแสดงความเห็นที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคม มีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ค

มติที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาข้อสงสัยหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อาทิ

หนึ่ง ข้อกล่าวหาหมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้อกล่าวหาที่มีผลกระทบรุนแรง จำเป็นต้องแสดงพยานหลักฐานให้ประจักษ์ชัด ไม่สมควรกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานอ้างอิง ทั้งนี้ประเด็นสำคัญคือ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมิใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยว่าผู้ใดหมิ่นหรือไม่หมิ่นสถาบัน เนื่องจากบทบาทดังกล่าวเป็นหน้าที่ขององค์กรตุลาการ มติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี โดยใช้เหตุผลนี้ จึงเป็นการวินิจฉัยเกินเลยบทบาทหน้าที่

สอง หากวัฒนธรรมคือสิ่งที่วิวัฒน์ไปตามความเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนทางสังคม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงควรติดตามทำความเข้าใจสภาพสังคมอย่างเท่าทัน และมีขีดความสามารถในการจำแนกแยกแยะได้ว่า พฤติกรรมใดเป็นการปิดหูปิดตาประจบสอพลอ พฤติกรรมใดเป็นข้อเสนอโดยปรารถนาให้สถาบันกษัตริย์อยู่ร่วมกับสังคมที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเฉกเช่นปัจจุบัน

สาม หากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและดุลพินิจ สมควรเข้าใจได้ไม่ยากว่าการดึงสถาบันมาใช้เป็นข้อกล่าวหานั้น นอกจากจะรังแต่สร้างความมัวหมองให้แก่สถาบันแล้ว ในขณะเดียวกันยิ่งเป็นแรงเสริมให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันดีว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือปิดปากผู้เห็นต่างทางความคิด ทั้งหมดนี้ยกเว้นว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะยอมรับว่า การตีสองหน้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย

สี่ หากใช้วิธีพิจารณาแบบเหมารวมรวบรัดเฉกเช่นพฤติกรรมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ การใช้กฎกระทรวงข้อ 10 ที่เพิ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2563 เป็นเครื่องมือยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ก็อาจตีความวินิจฉัยได้เช่นกันว่า นี่เป็นการแก้ไขกฎกระทรวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับบุคคลในสถานการณ์แตกต่างทางความคิด

------------------------------------------------------

เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติยศ มิให้ชื่อและนามสกุลของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทั้ง 9 คน ถูกจารึกในบัญชีสาปแช่งของราษฎร เราจึงขอเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

หนึ่ง ทบทวนและยกเลิกมติดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

สอง คณะกรรมการคนใดอยู่ในเสียงข้างน้อย สมควรแสดงความกล้าหาญบอกกล่าวจุดยืนของตนต่อสาธารณะ เพื่อได้รับประดับเกียรติจากประชาชน

สาม หากคณะกรรมการคนใดบังเกิดความละอาย สามารถสร้างวัฒนธรรมดีงามใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการเอ่ยขอโทษอย่างจริงจัง และลาออกจากคณะกรรมการโดยเร่งด่วน เพื่อสร้างบรรทัดฐานการทำงานให้คนรุ่นถัดไปแสดงความนับถือได้

ทั้งนี้นอกจากมาตรการทางสังคม ปัญหาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดังกล่าว จะนำไปสู่ขั้นตอนการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อดำรงหลักการความถูกต้องและชอบธรรมอีกหลายคดีความ

จึงแจ้งมาให้รับทราบโดยทั่วกัน

------------------------------------------------------

ลงนาม (รายนามต่อไปนี้จะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม) :

1. พวงทอง ภวัครพันธุ์
2. นิติ ภวัครพันธุ์
3. ยุกติ มุกดาวิจิตร
4. ธัช ธาดา
5. ทินกร หุตางกูร
6. ไพรัช แสนสวัสดิ์
7. อธิคม คุณาวุฒิ
8. วชิระ บัวสนธ์
9. อาทิตย์ ศรีจันทร์
10. ทิชา ณ นคร
11. ทองธัช เทพารักษ์
12. อธิคม​ โกมล​วิทยาธร​
13. อภิสิทธิ์ เรือนมูล
14. จรัญ หอมเทียนทอง
15. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
16. สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
17. สงวน คุ้มรุ่งโรจน์
18. พรเทพ แซ่เฮง
19. เกษมศักดิ์ วงษ์รัฐปัญญา
20. บุญเลิศ วิเศษปรีชา
21. ณัฐชนน มหาอิทธิดล
22. ชลธร วงศ์รัศมี
23. ณัฐกร เวียงอินทร์
24. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
25. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
26. หทัยรัตน์ พหลทัพ
27. วิจักขณ์ พานิช
28. ทวีศักดิ์ เกิดโภคา
29. พฤหัส พหลกุลบุตร
30. อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
31. ธัชชัย ธัญญาวัลย
32. อธึกกิต แสวงสุข
33. ธีระพล อันมัย
34. อติเทพ จันทร์เทศ
35. วิทยากร โสวัตร
36. วรพจน์ พันธุ์พงศ์
37. สร้อยแก้ว คำมาลา
38. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล
39. เดชรัต สุขกำเนิด
40. กฤช เหลือลมัย
41. ถนอม ชาภักดี
42. ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
43. ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์
44. วินัย ปราบริปู
45. อนันต์ ลือประดิษฐ์
46. นิวัต พุทธประสาท
47. จิรภัทร อังศุมาลี
48. บินหลา สันกาลาคีรี
49. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
50. สิรนันท์ ห่อหุ้ม
51. คงกฤช ไตรยวงค์
52. อิสระ ชูศรี
53. อภิชาต​ สถิต​นิรา​มัย​
54. กษมา สัตยาหุรักษ์
55. พิพัฒน์ สุยะ
56. นาตยา อยู่คง
57. ศรันย์ สมันตรัฐ
58. ชาญณรงค์ บุญหนุน
59. สุรพศ ทวีศักดิ์
60. ประจักษ์ ก้องกีรติ
61. ภาสกร อินทุมาร
62. สินีนาฎ เกษประไพ
63. ทวิทธิ์ เกษประไพ
64. เคท ครั้งพิบูลย์
65. ธีรพล พัฒนภักดี
66. ธวัช ดำสอาด นักกฎหมาย
67. นฆ ปักษนาวิน
68. ภู กระดาษ
69. ภาณุ ตรัยเวช
70. จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
71. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
72. กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป
73. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
74. ฤกษ์ อุปมัย
75. นคร โพธิ์ไพโรจน์
76. อัทธนีย์ เริงเขตการ
77. นพพร ศักดานเรศว์
78. พณ หะรารักษ์
79. สมบัติ บุญงามอนงค์
80. อนุสรณ์ อุณโณ
81. นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
82. พชรวรรณ ทนงคงสวัสดิ์
83. ณฐ ด่านนนทธรรม
84. อังคาร จันทร์เมือง
85. ก้องกานต์ จันทร์อ่อน
86. บูรพา เล็กล้วนงาม
87. โชติรส นาคสุทธิ์
88. ณรรธราวุธ เมืองสุข
89. ประภาวี เหมทัศน์
90. เอื้อบุญ จงสมชัย
91. สุข์ปราณีย์ คันธะชัย
92. สิริพรรณี สุปรัชญา
93. ปรัชญ์ รุจิวนารมย์
94. ธนกร วงษ์ปัญญา
95. อาทิตยา บุญยรัตน์
96. อดิราช ท้วมละมูล
97. วินัย ดิษฐจร
98. ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์
99. จนิสตา อาภาแสงเพชร
100. พรวษา ภักตร์ดวงจันทร์
101. ธนวัฒน์ อ่อนเหลือ
102. สุจิตต์ วงษ์เทศ
103. พริ้ม บุญภัทรรักษา

(และขอเชิญทุกท่านร่วมลงนาม)

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 7,141เป้าหมายต่อไป 7,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ