คราฟท์เบียร์ไทย ทำไมต้องห้าม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


คราฟต์เบียร์ไทยทำไมต้องห้าม

ปัจจุบันมีคราฟต์เบียร์ไทยในตลาดมากกว่า 40-50 แบรนด์ เฉพาะแบรนด์นำเข้าอย่างถูกกฎหมายมีมูลค่า 500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.3%ของตลาดทั้งหมดและมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆคาดว่าในปีนี้ตลาดคราฟต์เบียร์จะโตขึ้นกว่าปี 2560 ถึง 100%  แต่ตัวเลขเหล่านี้คือมูลค่าจากคราฟต์เบียร์ไทยไม่กี่แบรนด์ที่มีศักยภาพพอที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่ายเท่านั้น  ยังมีคราฟต์เบียร์อีกหลายแบรนด์ที่รอสร้างความหลากหลายแก่วงการเบียร์ไทยเพียงแต่พวกเขาคือผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีกำลังตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศ และไม่สามารถผลิตเบียร์ในประเทศได้ เพราะกฎหมายไทยไม่อนุญาต

​กระแสเบียร์ทำมือหรือคราฟต์เบียร์ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีหลัง อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการรายย่อยยังต้องพบกับความท้าทายสำคัญนั่นคือปัญหาทางข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการผลิต แม้จะมีการออก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อกันยายน 2560 โดยมีอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าใหม่ อย่างการจัดเก็บภาษีสุรา ที่คงการจัดเก็บภาษีแบบระบบผสม ทั้งในอัตราตามมูลค่าเพื่อสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือย และอัตราตามปริมาณเพื่อสะท้อนถึงหลักสุขภาพ ปรับลดภาษีตามมูลค่าและเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยคำนึงถึงสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่เกณฑ์อนุญาตผลิตสุราก็ยังคงเดิมคือ


- ต้องเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
- โรงเบียร์ขนาดใหญ่ ต้องมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตรต่อปี
- โรงเบียร์ขนาดเล็กประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต หรือ Brewpub ต้องมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปี แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี 
 

​ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีกำลังผลิตต่ำกว่าปริมาณดังกล่าวต้องนำสูตรเบียร์ที่คิดค้นขึ้นไปผลิตในโรงเบียร์ต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และออสเตรเลีย แล้วนำเข้ามาผ่านขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การนำเข้าทำให้คราฟต์เบียร์ไทยในตลาดมีราคาขายสูงจนยากต่อการแข่งขันกับเบียร์ที่ผลิตในประเทศ และทำให้เบียร์ไทยในตลาดมีอยู่เพียงไม่กี่ยี่ห้อ ผู้บริโภคขาดความหลากหลายในการบริโภค


​ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ตลาดเบียร์ไทยของเราจะหยุดการผูกขาดจากผู้ผลิตรายใหญ่ เปิดพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย สร้างทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค

​เราต้องการ 10,000 รายชื่อ ร่วมผลักดันเสนอให้มีการปรับลดเกณฑ์กำลังการผลิตขั้นต่ำ
และทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ในการขออนุญาตผลิตสุราชนิดเบียร์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตผลิตสุรา
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเราจะนำทุกรายชื่อยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป