ลดปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!


ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาไร่ข้าวโพดในจังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ โดยส่งผลต่อโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่ามลพิษดังกล่าวส่งผลต่ออุบัติการณ์การเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหานี้เรื้อรังมาหลายปีแล้ว และมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆ สาเหตุหลักมาจากการเผาไร่ข้าวโพดที่ช้าวบ้านปลูกให้นายทุน แล้วขาดความรับผิดชอบในการทำลายหลังเก็บเกี่ยว วิธีที่ง่ายที่สุดจองชาวบ้านคือการเผาเพื่อเตรียมการเพาะปลูกใหม่ และเผาใหม่เป็นวัฏจักร โดยนายทุนไม่ได้มีส่วนช่วยรับผิดชอบในเรื่องนี้และยังสนับสนุนการเพาะปลูกดังกล่าวมาเรื่อยๆ ปัญหามลภาวะทางอากาศ เป็นปัญหาที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมีผลกระทบต่อทุกคน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือกันหางทางแก้ไข