เรียกร้อง กระจายหน้ากากอนามัยให้รพ​.​และสถานพยาบาลเป็นลำดับแรก

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Bell Soraya
Mar 15, 2020
ร่วมด้วยช่วยกันคะ

Thanks for adding your voice.

จิตรลดา มากคช
Mar 14, 2020
บุคลากรทางการแพทย์จะได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้

Thanks for adding your voice.

ธนพล คลังแสง
Mar 14, 2020
อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุขได้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพราะเป็นกลุ่มงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นลำดับต้น

Thanks for adding your voice.

นายชูเกียรติ รินทรักษ์
Mar 14, 2020
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คือบุคลากรที่ต้องมีสิ่งป้องกันเป็นอันดับแรก ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป

Thanks for adding your voice.

ฐนรัช รัชภัทรพบสร
Mar 14, 2020
ขอสนับสนุน ให้ บุคคลากรทางการแพทย์ก่อนครับ

Thanks for adding your voice.

อังสุดา ชั้นกระโทก
Mar 13, 2020
เราชาวโรงพยาบาลต้องการการช่วยเหลือและสนันสนุน

Thanks for adding your voice.

ตลับพ็ชร์ หทัยพล
Mar 13, 2020
เป็นบุคลากรสำคัญเบื้องต้นจนถึงปลายทางในการรักษาโรค

Thanks for adding your voice.

DiiChan Ganyagorn Maket
Mar 13, 2020
บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นจริงๆค่ะ

Thanks for adding your voice.

Panhathai Buranaprasoetkun
Mar 13, 2020
หมอและพยาบาลคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด หากบุคคลเหล่านั้นติดเชื้อ สถานการณ์ในการควบคุมโรคจะยากลำบากมากยิ่งขึ้น

Thanks for adding your voice.

วารุณีพร นาคพุทธ
Mar 13, 2020
กระจายหน้ากากให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนค่ะ