New Flooding Solution in Suanluang District

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


กรุงเทพประสบปัญหาน้ำท่วมมาเนิ่นนานนับตั้งแต่ได้สถาปนาเป็นเมืองหลวงใน พ.ศ. 2325 "ปัญหาที่เกิดจากการกลายเป็นเมืองใหญ่" นั้นเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาเมื่อกรุงเทพได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าขายของคนในประเทศและรวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาทำการค้าด้วย เมื่อเป็นศุนย์กลางการค้าจึงได้เกิดการอพยพจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง ส่งผลให้เมืองเกิดการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งศตวรรษที่ 19 กรุงเทพมีขนาดใหญ่ขึ้นมากจึงต้องการสร้างถนนเพื่อการจราจรที่หลากหลายและสะดวกขึ้นและเนื่องจากตั้งแต่อดีตกรุงเทพไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบมากนักถนนเส้นต่างๆจึงเกิดจากการถมคลองซึ่งเป็นการทำลายทางระบายน้ำหลักตามธรรมชาติ เปลี่ยนผืนหญ้าเป็นพื้นคอนกรีดซึ่งทำให้น้ำฝนซึมลงผืนดินไม่ได้ การระบายน้ำจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นการใช้ท่อระบายน้ำแทนซึ่งมีปะสิทธิภาพเพียง 20% เมื่อเทียบกับคลองตามธรรมชาติและยิ่งไปกว่านั้นขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดพอกพูนจนปิดทางระบายน้ำอีกด้วย "ปัญหาที่เกิดจากภูมิประเทศ" เนื่องมาจากที่ตั้งของประเทศไทยคือเกิดพายุมรสุมบ่อยครั้งฝนจึงตกหนัก น้ำฝนทั้งหมดจะรวมจากแม่น้ำ 4 สายจากภาคเหนือรวมไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดกับเมืองหลวงเพียงสายเดียวเพื่อระบายลงอ่าวไทยรวมไปถึงที่ตั้งของกรุงเทพนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่รอบๆแม่น้ำระดับนั้นมีความสูงของพื้นถนนนั้นสูงเพียงแค่ 0-2 เมตรเท่านั้นจึงต้องการระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อไม่มีการระบายน้ำที่ดีและรวดเร็วพอจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในที่สุด                                                                     เมื่อเราได้เข้าใจปัญหาจึงได้ตระหนักว่าทางแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปได้ยากที่จะยั้งยืนเนื่องจากการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบและภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมได้ง่าย เราจึงนำหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมปรับใช้กับพื้นที่ตัวเลือกซึ่งคือ เขตสวนหลวง เนื่องจากสวนหลวงพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งเพราะปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น วิธีแก้ปัญหาคือการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน และบำรุงรักษาท่อระบายน้ให้ดีขึ้น, เชื่อมท่อระบายน้ำใหม่ให้ถ่ายเทไปสู่คลองที่ใกล้บริเวณสวนหลวงที่สุดคือคลองตัน, คลองเขมร และคลองพระโขนง เพิ่มจำนวนประตูกั้นน้ำบริเวณคลองพระโขนงที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดความเสี่ยงที่แม่น้ำจะไม่สามารถรับน้ำได้และม่วมทะลักสู่บริเวณเขตสวนหลวง

Bangkok has been undergo with flooding, since it was established as Thailand's Capital in 1782. "Problem that cause by urbanization" Since 17th century Bangkok has become the center of trading. for its own people and foreigner that came to Bangkok for trading. When it became centralized it caused an Urbanization until 19th century. Bangkok has become so large. They destroy natural drainage mechanism by filling up canals with earth to make new roads for transportation. Change the softscape into hardscape, Rain water was unable to directly drain into soil but instead needed to drain by sewers. which are only 20% efficient compare to canals. additionally, the sewers drain path are mostly blocked by the trashes cause by littering. "Problem cause by geography"  because Thailand position, monsoon are usually occurred cause a lot of rainfall. rain water would gather from 4 main river from the north then transfer into Chaopraya River which is located near Bangkok, in order to drain into Gulf of Thailand. Furthermore, Bangkok geography is not very idle for flood proof. most of the street level height are one 0-2 meters high. which is considered to be high-risk. without fast and efficient drainage system, the flood occurred eventually. According to above statements. we learned about the problem which cause the flood. Then realized that, long-term solution would be rather difficult to archived. because of unideal urban planning and Flood-risk geography. We adapted the solution from the flood prevention principles into new one. Used on Suanluang district. we choose this site location because it suffers from flooding for several incident. The solution are Increase the efficiency of the drainage system. Increase the amount of drainage sewer and provide a better maintenances. Connect drainage into new system to make it transfer the water to the nearest canal fastest possible, which are Phrakanong, Khamen, and Klong Ton canal. Increase amount of water gate, located at Phrakanong canal which connected to Chaopraya River, in order to decrease the risk of over-support from high amount of rain water.