คัดค้านผู้ว่ากทม.ยึดหอศิลป์กทม. ไปบริหารเอง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การบริหารหอศิลป์กทม.มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วคือ มูลนิธิหอศิลป์กทม. ทำงานได้มีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ ผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาเอาไปบริหารไม่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจการทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมดีพอ จึงควรให้หอศิลป์กทม.บริหารงานโดยมูลนิธิหอศิลป์กทม.ต่อไป