භාෂණයේ අයිතිය මර්ධනය කිරීමට විරුද්දව මහජන පෙත්සම

භාෂණයේ අයිතිය මර්ධනය කිරීමට විරුද්දව මහජන පෙත්සම

233 have signed. Let’s get to 500!
Started

Why this petition matters

Started by Chandika Witharana

Although you have freedom of expression, you also have a duty to behave responsibly and to respect other people’s rights.

233 have signed. Let’s get to 500!