#ಹಿಂದಿ_ಹೇರಿಕೆ_ನಿಲ್ಲಲಿ

#ಹಿಂದಿ_ಹೇರಿಕೆ_ನಿಲ್ಲಲಿ

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Abhishek L D started this petition to ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇರಿಕೆ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು???
ನಮಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆನೆ ಸಾಕು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಬೇಡ

#ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!