ގަވައިދުގެ ސަަބަބުން އަނބި

ގަވައިދުގެ ސަަބަބުން އަނބި

0 have signed. Let’s get to 1,000!
More signatures will help this petition be featured in recommendations. Help take this petition to 1,000 signatures!

Ibrahim Siddeeg started this petition to ރިޒޯޓް ތަކުގަ ވޯކު ކުރާ މުވައްޒަފުން ފަރާތުން ރައީސައް and

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނައް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅުވައިގެން އެޗް ޕީ އޭގެ، ފަރާތުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުގެ ސަަބަބުން އަނބި ދަރިންކައިރިއައް ދިޔުމައް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަކައް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި އަދި ސަންސެޓް ގާނޫނައް ގިނަ ރިސޯޓް ތަކުގެ މެނޭޖް މެންޓުން އަމަލް ނުކުރާތީވެ ހައްލެއް ހޯދުމައް ރައީސަށާއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތާކައް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ޕެޓިސަނެއް.ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނައް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅުވައިގެން އެޗް ޕީ އޭގެ، ފަރާތުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުގެ ސަަބަބުން އަނބި ދަރިންކައިރިއައް ދިޔުމައް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތަކައް ހައްލެއް ހޯދުމަށާއި އަދި ސަންސެޓް ގާނޫނައް ގިނަ ރިސޯޓް ތަކުގެ މެނޭޖް މެންޓުން އަމަލް ނުކުރާތީވެ ހައްލެއް ހޯދުމައް ރައީސަށާއި ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތާކައް ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ޕެޓިސަނެއް.

0 have signed. Let’s get to 1,000!
More signatures will help this petition be featured in recommendations. Help take this petition to 1,000 signatures!