سگهای اسیر در بندر عباس از تشنگی میمیرند.

سگهای اسیر در بندر عباس از تشنگی میمیرند.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
meer tour started this petition to ۱-شهرداری کل جمهوری اسلامی ایران and

پروردگار عالم شاهد ما

سگهای مظلوم در محیط های بسته در گرمای ۵۰ درجه از تشنگی جان می‌دهند ، راه کمک رسانی به این  اسرای بی گناه توسط مسئولین مرکز نگهداری بسته شده است، از حضور آنها برای کمک های فیزیکی و غذایی ممانعت می‌شود کشتار بی رویه و بی رحمانه بسرعت آمار را پایین میبرد. 

صدای این اسیران مظلوم را شنیدید ، رسم انسانیت و مسلمانی بجا آورید و جلوی شکنجه و‌کشتار این جانداران مظلوم را بگیرید . 

اجازه  ورود و کمک رسانی سازمان داده شده حامیان بومی و غیر بومی را صادر کنید.

 ایرانیان مخالف آزار حیوانات

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!