Petition Closed

نیتشمس منتی مشنیت شمسیتشس میتسش.

یتشسمی مینشس م. یتسشمینشتی ت.شیشسنیت ش.یت شیمیت شس.ی.شیمش
یت شیشچیشس

سیتشمیت .یشسی

شنسیتش .شی

1( تیمشیشسیشس. .یتشسمیتشس یمشسی

This petition was delivered to:
  • یتنمیی. یشتی ی.

    Matin Wasei started this petition with a single signature, and now has 0 supporters. Start a petition today to change something you care about.