Petition Closed

کمپین خلیج فارس پاک

This petition had 58 supporters


��کمپین خلیج فارس پاک��
ایران کشور خشکیست ، که هویت ملی و امنیت آینده آن با بحران آب گره خورده است.از سوی دیگر ، دریاها ، منبع عظیم تولید غذا و راهکاری جهت عبور از بحران آب و مواد غذائیست.یک سوم جمعیت جهان ، در حاشیه سواحل زندگی می کنند.تولید پساب و تخلیه آن به دریا ، حاکی از عدم ارزشمند بودن و سو برنامه ریزی ، دانش اندک ، عدم آینده نگری برای فردای ساحل نشینان و نشانه رفتن امنیت آب و مواد غذایی ساکنان حاشیه دریاهاست.لذا انتظار می رود ، این رویه نابخردانه و به دور از عقلانیت در برنامه ریزی ، و مدیریت استراتژیک و تعقل گرایانه ، اصلاح و همه مردم و به ویژه مسئولین ، بیدار گشته و آینده فرزندان ایران زمین را بیش از این در مخاطره و تنگنا قرار ندهیم.مطالبه ما امضاکنندگان این پتیشن، ارائه برنامه اجرایی به جهت کنترل فوری و بی قید و شرط ورود پساب ها و فاضلاب های صنعتی به آبهای خلیج همیشگی فارس است.

کمپین خلیج فارس پاک ⛱��Today: kish lovers is counting on you

kish lovers telegram group needs your help with “گروه تلگرامی عاشقان کیش: کمپین خلیج فارس پاک”. Join kish lovers and 57 supporters today.