پتیشن نه به حجاب اجباری امضاء نمایید و سپس اشتراک گذاری نمایید

0 have signed. Let’s get to 100!


زنان ایرانی میگویند،،نه ،،به حجاب
به دفاع از زن ایرانی به پا خیزید.
بعد از سالها زجر و ستم بر زن ایرانی..
امروز به پا خواسته و طلب حق خود میکند،،،
زن ایرانی که سالها با این رژیم جنایت کار وشیطان مبارزه کرده،،
امروز انتظار دارد از مردان خود که پشتیبان مادر خواهر . زن. ودختر خود
باشند. و نگذارند بیشتر از این توهین به زن شود.
و از مردانی که سالها اهمیت ندادن و نظاره گر بوده اند انتظار می رود پشتیبانی کنندToday: Zina is counting on you

Zina Tehrani needs your help with “پتیشن نه به حجاب اجباری امضاء نمایید و سپس اشتراک گذاری نمایید”. Join Zina and 91 supporters today.