Petition Closed

،از عشق بر فراز دیوارها پلی خواهیم ساخت به سوی صلح...

This petition had 3,366 supportersاقدامات تبعیض آمیز دولت جدید آمریکا، نه تنها باعث آزار ایرانیان گشته بلکه خشم جهانیان را نیز برانگیخته است. طبیعی ترین عکس العمل به آن شاید مقابله به مثل باشد.
با این حال بسیاری از مردم صلح دوست در دنیا و به خصوص در خاک آمریکا، فارغ از هر گرایش ملی و مذهبی به رسم انسانیت برای صلح و آزادی به پاخاسته اند.
در این راستا ما مردم ایران نیز به سنت کهن مهمان نوازی و فرهنگ صلح طلب خویش، خواستار پذیرش کشتی گیران ایالات متحده در مسابقات جهانی کشتی آزاد در ایران هستیم. باشد که آوردگاه ورزشی به دور از سیاسی ورزی، عرصه ای باشد برای نزدیکی ملت ها و ترویج ارزش های والای انسانی...Today: پویش سپاس is counting on you

پویش سپاس needs your help with “وزارت امور خارجه: ،از عشق بر فراز دیوارها پلی خواهیم ساخت به سوی صلح...”. Join پویش سپاس and 3,365 supporters today.