Victory

درخواست لغو طرح موسوم به اینترنت نامحدود حجمی در ایران

This petition made change with 299 supporters!


همانطور که مردم عزیز ایران مستحضر هستند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود اینترنت نامحدود حجمی را برای کاربران ایرانی به ارمغان بیاورد، اما پس از کش و قوس‌های فراوان، اخیرا طرحی ارائه شده است که نه تنها از نظر حجمی نامحدود نیست، بلکه شرایط آن به مراتب بدتر از وضعیت فعلی اینترنت است.
لذا ما از آقای دکتر محمود واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهشمندیم که قویا روی طرح ارائه شده تجدیدنظر کرده و یا آن را ملغی نمایند.Today: m is counting on you

m Irani needs your help with “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران: لغو طرح موسوم به اینترنت نامحدود در ایران”. Join m and 298 supporters today.