فراخوان به دستگیری علیرضا آوایی به جرم جنایت علیه بشریت

0 have signed. Let’s get to 100!


 

درحالیکه علیرضا آوایی در تاریخ 27 فوریه 2018 با پلتفرمی که از شورای حقوق بشر در سازمان ملل بدست آورده بود, سخنرانی او در جهت دادرسی حقوق بشرازجمله روهینگا بود و جای بسی تاسف برای واژه حقوق بشر و شورای حقوق بشر دارد که این کلمه بارها از دهان این جنایتکار خارج شد.

کسی که خود مسئول بدترین نقض های حقوق بشردر ایران هست

اکنون زمان همبستگی ملی و میهنی  در مقابل جنایتکاران قرن در ایران می باشد ،.کسی سخنگوی حقوق بشر از سمت دولت جنایتکار ایران بود که خود سابقه تاریکی در کارنامه کاری خود بر علیه  نقض حقوق بشر در ایران دارد ،دادستان سابق تهران و مسئول نقض حقوق بشر و دستگیریهای خودسرانه و محروم کردن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدام ها،نقش کلیدی در قتل عام سال 67علیه زندانیان سیاسی،و وزیردادگستری رژیم ایران در سرکوب بیرحمانه اعترضات اخیردر ایران 

با اجازه دادن به سخنرانی او در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد ،یک بی احترامی به شعور تمامی اعضا و تمامی مدافعان و حامیان و فعالان حقوق بشر بود و این بزرگترین ننگ تاریخی شورای حقوق بشر سازمان ملل  بود که اعتبار و هویت این سازمان را زیر سئوال  بردو فراموش نخواهد شد

این یک کمپین بین المللی برای معرفی این جنایتکار به جهان است

او باید در دادگاه بین الملی جنایتکاران محاکمه شود 

پس همبستگی خود را به دنیا نشان دهید و بگذارید صدای ما شنیده شود.

جمعی از فعالان ومدافعان حقوق بشر مقیم در سویس

While Alireza Avaei, on February 27, 2018, obtained a platform from the United Nations of Human Rights Council, His Speeches was for demanding Human Rights, including Rohingya, It is very unfortunate for the word of Human Rights and the Human Rights Council ,that it word has repeatedly used by this criminal.

a person who is responsible for the worst kind of Human Rights violence in Iran.

Now is the time of National and Patriotic solidarity against the Criminals of the century in Iran,Alireza Avaee, Minister of Justice in Iran,,a person who was a Human Rights spokesman for the Iran Criminal Government,that he has a background  history of darkness in Human Rights violations in Iran, past proseccuting attorney of Tehran  and responsible for human rights violations and Arbitrary arrests,Depriving prisoners of their rights,Increasing executions,Key role in the Massacre of 67 years against political prisoners,Iran's Justice Minister in the suppress repression of recent protests in iran.

By allowing him to speech at the Human Rights Council of United Nations,It was a disrespect to the comprehension of all Members and all Defenders, supporters and Human Rights Activists.

This was the biggest historical scandal for the UN Human Rights Council that questioned the credibility and identity of this organization and  will not be forgotten

it is the International Campaign to introduce this Criminal to the World.

He must be trialed at the International Criminal Court.

It is time for showing our Solidarity to the world and Let to be heard our voice.

A Group of Human Rights Activists and Defenders Resident of Switzerland

 


Want to share this petition?