سرنوشت ایران

0 have signed. Let’s get to 7,500!


در جایگاه شهروند ایرانی خواستار استحقاق حقوق قانونی خود هستیم!

حق_اعتراض#

طبق اصل27 قانون اساسی ایران، شهروندان حق برگزاری تظاهرات دارند 

بر این اساس از رئیس جمهور می خواهیم که قانون اساسی را اجرا کند و اجازه برگزاری تظاهرات برای"برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان ملل" را صادر کنند

 #رفراندوم_با_نظارت_سازمان_مللToday: محمد رضا is counting on you

محمد رضا سلوک needs your help with “رئیس جمهور حسن روحانی: سرنوشت ایران”. Join محمد رضا and 5,328 supporters today.