تمديد صلوحية جواز السفر التونسي من خمسة سنوات لعشرة سنوات

تمديد صلوحية جواز السفر التونسي من خمسة سنوات لعشرة سنوات

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Belgacem Tlili started this petition to رئاسة الجمهورية التونسية and

كل تونسي يعيش في الداخل او الخارج يعاني من مشكلة تجديد جواز السفر، خاصة لو كانت عائلة تتكون من ثلاثة او اربعة اشخاص . الموضوع يتعلق بشكل خاص بالمواطنين بالخارج اللي يضطروا للتنقل مسافات طويلة و يتحملوا مصاريف مضاعفة لانه تغيير جواز السفر يتطلب تغيير بطاقة الاقامة اللي تكون من العادة صالحة لنفس مدة صلوحية جواز السفر، اغلب دول العالم تحدد صلوحية جوازات السفر لعشرة سنوات لتسهيل الامر على مواطنيها و توفر عليهم الجهد ووالوقت اللي لازم للقيام بعمليات تجديد الجوازات. في هالعريضة نتوجهوا لرئاسة الجمهورية التونسية و لوزارة الخارجية للنظر في تمديد صلوحية جواز السفر التونسي لعشرة سنوات 

Any Tunisian who lives abroad suffers from the problem of renewing a passport, especially if a family consists of three or four people. The problem is linked in particular to citizens abroad who have to travel long distances and pay double expenses because changing passports requires changing the residence card, which is generally valid for the same duration as the passport. Most of the countries of the world limit the validity of passports to ten years to make it easier for their citizens. In this petition, we ask the Presidency of the Republic of Tunisia and the Ministry of Foreign Affairs to extend the validity of the Tunisian passport to ten years instead of five years.

Tout Tunisien qui vit à l'étranger souffre du problème du renouvellement d'un passeport, surtout si une famille se compose de trois ou quatre personnes. Le problème est lié notamment aux citoyens à l'étranger qui doivent voyager de longues distances et payé des dépenses doubles car changer de passeport nécessite le changement de la carte de séjour, qui est généralement valable pour la même durée que le passeport. La plupart des pays du monde limitent la validité des passeports à dix ans pour faciliter le problème pour leurs citoyens. Dans cette pétition, nous nous demandons à la Présidence de la République Tunisienne et au ministère des Affaires étrangères de prolonger la validité du passeport Tunisien à dix ans au lieu de cinq ans.

 

Jeder Tunesier, der im Ausland lebt, leidet unter dem Problem der Passerneuerung, insbesondere wenn die Familie aus drei oder vier Personen besteht. Das Problem hängt insbesondere mit Staatsangehörigen im Ausland zusammen, die weite Wege zurücklegen und doppelte Kosten bezahlen müssen, da die Änderung des Reisepasses eine Änderung der Aufenthaltskarte erfordert, die in der Regel für die gleiche Dauer wie der Reisepass gültig ist. Die meisten Länder der Welt begrenzen die Gültigkeit von Reisepässen auf zehn Jahre, um ihren Bürgern das Problem zu erleichtern. In dieser Petition fordern wir die Präsidentschaft der Tunesischen Republik und das Außenministerium auf, die Gültigkeit des tunesischen Passes auf zehn statt auf fünf Jahre zu verlängern.

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!