چه په ختيزو ولايتو کې يو مهجز او په هر څه سمبال روغتون جوړ شى

0 have signed. Let’s get to 100!


چه د رنځورانو دارو درمل هم په اسانه او کم خرڅه ډول کيږى او د پيښور يا اسلام اباد د تږ نه بچ شى _

دغه شان به د کړاو او په لاره کې د بې عزتئ نه بچ شى !

So as to offer offordable healthcare besides avoiding the cost and humiliation involved enroute to Peshawar and / or Islamabad.Today: Farooq is counting on you

Farooq Azam needs your help with “د افغانستان دولت government of Afghanistan: چه په ختيزو ولايتو کې يو مهجز او په هر څه سمبال روغتون جوړ شى”. Join Farooq and 8 supporters today.