خروج احمدز از منظومه شمسی

خروج احمدز از منظومه شمسی

0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Robert Sami started this petition to دستیابی مجدد به شدوساکس

احمدز با ورود به اپ شدوساکس باعث ویرانی شده 

لطفا رای دهید تا بتوانیم شدوساکس رو نجات دهیم

0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!