تقابل ارگ با استاد عطا محمد نور کشور را به بحران می برد

0 have signed. Let’s get to 5,000!


استاد عطا محمد نور، والي محترم بلخ و رئيس اجرائيه حزب جمعيت اسلامي افغانستان، يك شخصيت تاثير گذار و به عنوان يك طرف سياسي حكومت وحدت ملي در كشور حضور دارند. آقاي نور به عنوان قوي ترين حامي كمپ إصلاحات و همگرايي در انتخابات رياست جمهوري ١٣٩٣ قرار داشتند و حمايت ايشان از حكومت وحدت ملي، عامل اصلي مشروعيت سياسي نظام بودند، بنا هيچ منبعي نمي تواند ايشان را از مقام شان بدون رضايت خودشان و راي حزب جمعيت، عزل نمايند. سياست انحصار و حذف شخصيت هاي ملي و تاثير گذار از بدنه نظام بدون شك كشور را به بحران مي كشاند. براي تاييد اين حقيقت، از همه شهروندان آزاده مي خواهيم درين فرايند شركت كنند و براي ماندنِ جناب استاد به عنوان والي بلخ، اين تومار برقي را امضا نمايند.

:تهيه كننده گان اين پروسه
یوسف غلزای
هارون معترف