درخواست برای تحقیق و رسیدگی به سگ‌ها در پناهگاه تل‌سیاه بندرعباس

درخواست برای تحقیق و رسیدگی به سگ‌ها در پناهگاه تل‌سیاه بندرعباس

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!
حامیان ایران hat diese Petition an شهرداری بندرعباس gestartet.

انتشار خبرهایی از وضعیت نامناسب و کشتار سگ‌های بی‌آزار و سالم در پناهگاه تل‌سیاه بندرعباس باعث نگرانی حیوان‌دوستان و مخالفان آزار و کشتار و خشونت در ایران شده است.

تا بیش از یک سال پیش مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس سگ‌ها را می‌گرفت، به این سوله می‌آورد و بدون رسیدگی و آب و غذا به حال خود رها می‌کرد تا بمیرند تا اینکه حامیان داوطلب به کمک این حیوانات شتافتند. آنها به مدت یک سال به صورت داوطلبانه در این سوله غذارسانی کردند و به وضعیت سگ‌ها رسیدگی کردند. اخیراً مدیریت پسماند، مسئولیت این سوله را به پیمانکاری سپرده است که نه تنها هیچ هزینه‌ای برای نگهداری حیوانات نمی‌کند بلکه خبرهایی از کشتار سگ‌ها در این سوله هم پخش شده‌اند. بر اساس گزارشات رسیده، حیوانات در همین لحظه تشنه و گرسنه‌اند و اجساد هم‌بندانشان را می‌خورند.

بدین وسیله از شهرداری بندرعباس تقاضا می‌کنیم در اسرع وقت تحقیقات کافی در مورد وضعیت حیوانات در این پناهگاه صورت گیرد و سوله به افراد دلسوز و مسئول در قبال جان حیوانات سپرده شود.

 

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 2.500.
Bei 2.500 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!