Petition Closed

درخواست استعفای شهردار تهران،باقر قالیباف/Mr. Ghalibaf has to resign

This petition had 2,840 supporters


پس از حادثه‌ی فجیع و تلخ ساختمان پلاسکو و مدفون شدن و ذوب شدن عده زیادی از مردم و آتشنشانان غیور شهرمان بیش از پیش مشخص شد که عدم پذیرش مسئولیت و کوتاهی در انجام وظایف در هر نهادی و خصوصا در این مورد در شهرداری تهران به ریاست آقای قالیباف چگونه میتواند جانِ انسان‌های شریف را گرفته و خانواده و دوستان آن‌‌ها و جامعه را داغدار کند. این حادثه گویای آن‌ است که تمام افرادِ جامعه در معرض آسیب‌هایی‌ اینگونه ناشی‌ از مدیریت غیر مسئولانه میباشند. امضای این درخواست در جهت رساندنِ صدای اعتراض مردم به این شیوه مدیریت و در جهت همگانی و رسمی‌ کردنِ این خواسته است. حال اینکه استعفای شهردار تهران اگر ذره‌ای مسئولیت پذیری وجود داشت باید از جانب خود ایشان سریعاً صورت میگرفت. اینک که چنین نیست باید ما خود به فکر خود بوده و این حداقل خواستهٔ خود را به هر طریق عملی‌ نمائیم

بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1344 با اصلاحات بعدی

 

بند 14- اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاههاو چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهرها باشد

تبصره:در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلغ مهلت دار مناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موفع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها،گرمابه ها مهمانخانه ها،دکاکین،قهوه خانه ها،کافه و رستورانها ،پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد..Today: مردم is counting on you

مردم شهر needs your help with “درخواست استعفای شهردار تهران،باقر قالیباف/Mr. Ghalibaf has to resign”. Join مردم and 2,839 supporters today.