درخواست از نظام برای توقف تیراندازی به صورت و چشم معترضان

درخواست از نظام برای توقف تیراندازی به صورت و چشم معترضان

Started
17 October 2022
Signatures: 177Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Started by Maryam Roshani

در روز ها و هفته های اخیر ودر جریان اعتراضاتی که در شهر های مختلف ایران جریان داشته است تعداد زیادی از هموطنان ما که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند بعلت برخورد گلوله های شات گان و پینت بال دچار آسیب های شدید چشمی شده اند. مدارک و شواهد مرتبط با این بیماران و تعداد دقیق آنها و میزان آسیب وارده به چشم آنان در مراکز چشم پزشکی کشور موجود و قابل استناد می باشد. حتی مواردی از کوری دوچشم مشاهده شده است که بسیار فاجعه بار است. 

از آنجا که چنین آسیب های شدیدی به چشم افراد به نابینایی برگشت ناپذیر و معلولیت دائمی آنها منجر می گردد ما امضا کنندگان زیر که همگی از چشم پزشکان این مملکت هستیم در راستای پایبندی به سوگند پزشکی و‌ اصول اخلاق حرفه ای خواستار رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از آسیب رساندن به بینایی هموطنان مان هستیم. تبعات دردناک و جبران ناپذیر صدمات چشمی نه فقط اثرات منفی بسیار شدیدی بر تمامی جنبه های زندگی افراد خواهد داشت بلکه جامعه را برای همیشه از حضور فعال آنان محروم خواهد ساخت.

 

 

  • بعنوان موافق و امضا زیر این پیام را ریپلای کنید
Support now
Signatures: 177Next Goal: 200
Support now