درخواست از نازنین بانوی ایران برای دعوت از اپوزسیون در راستای تشکیل شورای رهبری انقلاب

درخواست از نازنین بانوی ایران برای دعوت از اپوزسیون در راستای تشکیل شورای رهبری انقلاب

Started
November 3, 2022
Signatures: 48Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Natan

با توجه به احساس نیاز جامعه‌ی معترض و انقلابی ایران و درخواست‌ها مبنی بر لزوم ایجاد «شورای رهبری» برای یکدست‌سازی سیاست‌های کلی انقلاب، هماهنگ‌سازی فراخوان‌ها و همه‌گیر کردن اعتصاب‌ها و تجمعات، جای خالی چنین شورایی بیش‌از پیش حس می‌شود

در همین‌راستا، باتوجه به فعالیت‌های خانم نازنین بنیادی و اعتماد به جدیتی که در راه آگاهی‌رسانی و کمک به شنیده شدن صدای انقلاب مردم ایران کرده‌اند از ایشان درخواست می‌کنیم تا با دعوت از تمام چهره‌ها و گروه‌های اپوزسیون برای تشکیل یک شورای فراگیر (تمام طیف‌های مورد تأیید مردم) اقدام کنند

Support now
Signatures: 48Next Goal: 50
Support now