اعتراض به سرکوب اعتراضات مدنیِ مردم در آبان‌ماه ۹۸

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Mehdi Safaie
2 weeks ago
I hate them deeply.

Thanks for adding your voice.

Shahla Amin
Apr 1, 2020
یک وظیفه انسانی در قبال خون ریخته شده انسانهایی بیگناه

Thanks for adding your voice.

رشید بذرکار
Mar 21, 2020
خدایا چرا بیکاری صلوات بفرست

Thanks for adding your voice.

Hossein Kishavarz
Mar 3, 2020
https://www.facebook.com/iranswissmarket/videos/459017947808853/

Thanks for adding your voice.

nahid mazinani
Feb 23, 2020
Nmazinan@yahoo.com

Thanks for adding your voice.

Mahboobeh Karamooz
Feb 21, 2020
I’m signing because our country has brutal behavior

Thanks for adding your voice.

Majid Si
Feb 2, 2020
That is true

Thanks for adding your voice.

Sudi Larsen
Jan 28, 2020
Sudi Larsen

Thanks for adding your voice.

Fatemeh Akbaei
Jan 19, 2020
به امید حق

Thanks for adding your voice.

Maryam Abedi
Jan 17, 2020
امیدوارم به حقوق اولیه مون نزدیک بشیم و خواهش میکنم همه این حداقل تلاش رو بکنن