حمایت از اقدام قضایی حامیان حیوانات شمال کشور

0 have signed. Let’s get to 500!


حامیان حیوانات شمال کشور قصد دارند تا با شکایت قانونی و درخواست مجازات حیوان آزار این موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کند.
قابل ذکر است حیوان آزار مربوطه اول اقدام به تخریب پناهگاه و سپس کشتار جمعی حیوانات پناهگاه کرده است.
با توجه به اینکه این اتفاق 1.باعث تشویش به کشتار 2.آزردگی و جریحه دارشدن اذهان واحساساته عموم مردم شده.
درخواست از حامیان شهرستان لنگرود براي پيگيري اين موضوع شده است لذا با امضای این پتیشن شما نیز میتوانید با همراهي و حمايت خود را اعلام نماییدToday: rwm is counting on you

rwm mob needs your help with “حمایت از اقدام قضایی حامیان حیوانات شمال کشور”. Join rwm and 352 supporters today.