#کشتار_مسلمانان_هند_را_متوقف_کنید #stop_killing_muslims

#کشتار_مسلمانان_هند_را_متوقف_کنید #stop_killing_muslims

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jadoph Hamedan started this petition to جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا

با توجه به کشتار مسلمانان هند توسط هندوهای افراطی این کشور و ایجاد فضای نژادپرستی در این کشور جامعه اسلامی دانشجویان علوم پزشکی ابن سینای همدان این کمپین را جهت حمایت از مسلمانان مظلوم و بی دفاع هند ایجاد نموده است،به امید روزی که دیگر هیچ انسانی بر روی زمین قربانی نژاد پرستی نشود.

given the killing of indian muslims by thecountry 's extreme hindus and the creationof a racist atmosphere in this country , the islamic society of Avicenna medical scienceshas created this campaign to support the oppressed and defenseless muslims inindia , hoping that no human will besacrificed on the land of racism .given the killing of indian muslims by thecountry 's extreme hindus and the creationof a racist atmosphere in this country , the islamic society of Avicenna medical scienceshas created this campaign to support the oppressed and defenseless muslims inindia , hoping that no human will besacrificed on the land of racism .

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!