بیانیه مشترک جمعی از پادشاهی خواهان به منظور ایجاد همبستگی

بیانیه مشترک جمعی از پادشاهی خواهان به منظور ایجاد همبستگی

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 5.000.
Bei 5.000 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!
بیانیه هماهنگی hat diese Petition gestartet

ما جمعی از باورمندان به سامانه پادشاهی، براندازی جمهوری اسلامی، پرچم شیر و خورشید نشان و پدافند قاطعانه از تمامیت ارضی ایران، با توجه به شرایط انقلابی و حساس کشور و در حمایت از مردم ایران، دست همکاری به سوی تمام ملی‌گرایان دراز می‌کنیم.

ما معتقدیم تعهد به حق مردم برای انتخاب نوع نظام حکومتی آینده ایران، جمهوری یا پادشاهی، با رای مستقیم شهروندان در یک همه‌پرسی آزاد و دموکراتیک، مبنای همکاری و همبستگی پادشاهی‌خواهان و جمهوری ‌خواهان خواهد بود.

امضاء کنندگان:

 

      جانان خرم                    رایکا تقی زاده           میترا جشنی               آیدا ورهرام        

 محمدرضا یزدان پناه       خسرو فروهر            بابک شکرابی             شروان فشندی 

همایون نادری فر             آرتین پرتویان            نامدار بقایی یزدی     داریوش کوشکی      

      امیر شفیعی                     سهیل ملکپور           شاهین نژاد             پویان ویستا           

 

 

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 5.000.
Bei 5.000 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit von den lokalen Medien aufgegriffen!