کمپین حمایت از حاکمیت ملی و مردمی ایران

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

abdolhamid VAHIDI
3 years ago
je signe cette petition

Thanks for adding your voice.

تیمورteimour خالدیانkhaledian
3 years ago
تنهاراه نجات ایران حکومتی دمکرات مبتنی برسکولاریزم است

Thanks for adding your voice.

Vali Yousefi
3 years ago
This is a secular Democarte thinking. Which is the anthem of Iranian secular democrat party. Viva ISDP.

Thanks for adding your voice.

Nahid Husseini
3 years ago
ناهید حسینی
Nahid Husseini

Thanks for adding your voice.

Reza Dargahi
3 years ago
من امضاء ميكنم به دلائل متعددة كه مهمترين ان اَي است كه كه من خواهان يك حكومت ايدولژيك و منحط كه متعلق به خطه سرزمين مادرى من نيست اعتقاد ندارم.
رضا درگاهى

Thanks for adding your voice.

monique COMTE
3 years ago
We know that Iran is not a democracy but what can we do ? Only the people can do something but it must be very hard even impossible .Russia is an ally .

Thanks for adding your voice.

Jahanshah RASHIDIAN
3 years ago
Le régime islamique est aujourd’hui le danger le plus grave de la souveraineté nationale.

Thanks for adding your voice.

Reza Dargahi
3 years ago
رضا درگاهى

Thanks for adding your voice.

Hooshang Ghahramanlou
3 years ago
كشور ما در حال سقوط در همه زمينه ها است بايد كشور را از اين ورطه منجلاب نجاط بدهيم

Thanks for adding your voice.

Fariba Ghasemi
3 years ago
من امضا میکنم،چون با چشمان خودم چندی پیش فقر در وطنم و کوچه پس کوچه های شهرم تهران را دیدم!
من امضا میکنم و تف بر این حکومت اسلامی می اندازم. من به چشم خود دیدم هستی درد آلود کودکان را،من کودکانی را دیدم که قندیل تر از برف بودند، دستانشان قطب سرمای زمستان بود. نه دلگرمی میدانستند چیست؟
نه گرمای خانواده ؟
من امضا میکنم چون درمانده گی را در وطنم ایران دیدم ، من از کوچه های درد تهران برمی گردم ... و تف بر این حکومت عدل الهی می اندازم. خدایا تو خودت خودپرستی ، من اگر کفر میگویم، تو خوارم کن، تو خاکم کن معنی عدل خدا را در حکومت اسلامی خوب فهمیدم
من امضا می کنم تا این وصله ناجور را از وطنم دور کنم...