برخورد با اقای علی رحمانی به دلیل تشویش اذهان عمومی

برخورد با اقای علی رحمانی به دلیل تشویش اذهان عمومی

35 have signed. Let’s get to 50!
Started
Petition to
اقای دکتر بهشتی ها and

Why this petition matters

Started by Shobeir

دوستان عزیز با‌سلام‌
به دلیل انتشار اخبار کذب توسط اقای علی رحمانی ورودی۹۵‌و دوستانشان و درز این اخبار به تمام دانشجویان دانشکده های مختلف‌و ایجاد نگرانی و دلواپسی و برهم زدن ارامش‌دانشجویان در این برهه زمانی بسیار حساس ،ایجاد تشویش‌اذهان‌عمومی‌ خواستار برخورد جدی اقای دکتر بهشتی ها با عوامل ایجاد کننده این نگرانی ها هستیم

35 have signed. Let’s get to 50!