فراخوان روز تنفیذ

فراخوان روز تنفیذ

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.
Bei 100 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!
NO2IR نه به جمهوری اسلامی hat diese Petition an United Nations und gestartet.

بیانیه و فراخوان همبستگی‌ در روز تنفیذ

بیانیه کنشگران سیاسی و اجتماعی برای دعوت از شخصیت ها، تشکل های سیاسی و اجتماعی، رسانه ها، نویسندگان، هنرمندان و....

همانگونه که نیک میدانید حاکمیت ستمگر چیره بر ایران امروز در کمترین میزان مشروعیت مردمی قرار دارد و آشکار ترین نوع تقلب موجب انتصاب ابراهیم رییسی در روز ۲۸ خرداد گردید‌.


حاکمیت ستمگر و شیطانی چیره بر ایران قرار است در مرحله دوم انتصاب یعنی روز تنفیذ سکان اجرایی کشور را به یک جنایتکار سپرده و بعنوان نماینده ی مردم ایران معرفی و رسمیت بخشد.

بنابراین؛

از تمامی افراد گرانمایه ، شخصیت ها ، کنشگران و تشکل های سیاسی ، رسانه ها ، نویسندگان ، هنرمندان دعوت بعمل می آید تا برای روز تنفیذ در سرتاسر گیتی و سرتاسر ایران با یک همبستگی ستورگ هم خوان و هم آوا در هر کوی و برزن در داخل ایران و در مقابل نمایندگی (سفارت و کنسولگری) خارج از کشور برای نه بزرگ به میدان وارد آییم .

۱_اگر بنا به برخاستن نباشد ؛ ابراهیم رییسی در روز تنفیذ در مجامع بین المللی رسما نماینده ی دروغین مردم ایران خواهد بود.

۲_اگر بنا به برخاستن نباشد ؛ خانه نشینی مردم و سکوت آنان در روز انتصابات ۲۸ خرداد از منظر مجامع بین المللی به نشانه ی رضایت مردم تعبیر شده است و از این رو است که شماری از کشورها به حاکمیت چیره شده بر ایران تبریک میگویند.

۳_اگر بنا به برخاستن نباشد؛ سکوت و خانه نشینی و بی تفاوتی دگر بار مردم در روز استوارنامه (تنفیذ) از سوی مجامع بین المللی به نشانه ی تایید رضایت و خشنودی مردم ایران تعبیر خواهد شد‌

۴_اگر بنا به برخاستن نباشد ؛ روز انتصابات و روز تنفیذ ریاست جمهوری را که دو روز کلیدی برای نمود خاست مردمی است از دست داده ایم.

۵_ اگر بنا به برخاستن نباشد ؛ همانگونه که میدانید در یک جامعه ی با وجدان برای شناخت خواست مردمِ یک کشور باید به برگزیدگان جامعه نگریست و آنان دریچه ی آیینه نمای جامعه هستند ، سکوت افراد گرانمایه ، شخصیت ها ، کنشگران سیاسی ، تشکل های سیاسی ، رسانه های درستکار ، نویسندگان و هنرمندان در نزد جهانیان به مفهوم خشنودی مردم از انتصاب یک جنایتکار بر اریکه ی قدرت ریاست جمهوری و سپس دستیابی به رهبری کشور کهن ایران است.

۶_اگر بنا به برخاستن نباشد؛ خموشی و نداشتن جبهه توسط مردم و گرنمایگانی که در برابر مردم و کشور احساس مسئولیت میکنند در برابر به اریکه ی قدرت رسیدن یک جنایتکار به عنوان ریاست جمهوری به مفهوم تایید اعدام ها و خونریزی ها از روز نخست حکومت است .


۷_اگر بنا به برخاستن نباشد؛ خموشی و سکوت مردم و روشنگران راه آزادی به مفهوم صحه گذاشتن بر انتخابات و وجود دموکراسی در حکومت چیره شده بر ایران تعبیر خواهد شد‌.

۸_اگر بنا به برخاستن نباشد؛ تاریخ از آینده بر ما نهیب خواهد زد که سکوت باعث مشروعیت و پایه فرمانروایی و فرنمانفرمایی بر مردم ایران شد.

۹- در این حرکت ما به جهانیان اعلام میداریم که جمهوری اسلامی و رئیس جمهور انتصابی آن مورد تائید ملت ایران نیست و ایرانیان این نظام و این رئیس جمهور را به رسمیت نمیشناسند

این بیانیه جهت همبستگی مردم ایران است تا با حضور مردم ایران در کوی و برزن و حضور ایرانیان مقیم خارج در روز استوارنامه (تنفیذ) مشروعیت و پایه و اساس فرمانروایی و فرمانفرمایی حکومت چیره بر ایران را در نزد جهانیان سرنگون سازیم.


توجه ؛ امضاکنندگان این بیانیه بدور از جهت گیری ها و تفاوت اندیشه در دیدگاه سیاسی از بهر یک حرکت حقوقی و مدنی برای پاسخ به تاریخ و مردم ، مفاد مندرج و اصل بیانیه را پذیرفته اند و در این راه کوشش خواهند کرد.

نظاره گر نیستیم و حرکت می‌کنیم، نه به دیکتاتوری و نه به جمهوری اسلامی

نام امضا کنندگان:

۱.بی بی زهرابختیاری،مادر دادخواه منوچهر بختیاری وخانواده جانباخته پویا بختیاری
۲.شعله پاکروان.مادر روانشاد ریحانه جباری
۳.شهین مهین فر.مادر جانباخته راه میهن امیرارشدتاجمیری
۳.محبوبه رمضانی مادر جانباخته پژمان قلی پور
۴.محبوبه بیات.هنرمند پیشکسوت سینما و تاتر
۵.کوروش درودیانفر.رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های رزمی اتحادیه اروپا در سوئد
۶.دکتر مصطفی لو
۷.سرهنگ بهمن شیروانی زاده
۸.دکتر بیگدلی
۹.فرخ گودرز.شورای هماهنگی پادشاهی ایران(شهپا)
۱۰.پردیس حسینی
انجمن فرهنگی چیستا
۱۱.رادان آزاد.سازمان مهر میهن
۱۲.مژگان یاوری.سازمان مهر میهن
۱۳.خورشید فرخ.سازمان مهر میهن
۱۴.رضا ضرابی
۱۵.آفرین مهاجر
۱۶.هومن شهبندی.خبرنگار
۱۷.سعید امیدی
۱۸.کاوه سلیمانی
۱۹.زهره مهستان
۲۰.سرهنگ موریس
۲۱.شرین بخشی
۲۲.سعید آقاجان
۲۳.مجید رحیمی
۲۴.هلمند اربابی
۲۵.یوسف اربابی


توجه؛ این لیست با پیوستن افراد گرانمایه ، شخصیت ها، کنشگران ، تشکل ها ، رسانه ها ، نویسندگان و هنرمندان به روز رسانی خواهد شد.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.
Bei 100 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!