ارائه درس توسط دکتر مرادی

ارائه درس توسط دکتر مرادی

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Masoud Nemati nasab started this petition to Dr. MJ. Emadi and

بسمه تعالی

انظر به اینکه درس "میدان ها و امواج" به هنگام ثبت نام اولیه توسط جناب دکتر مرادی ارائه می شد، و دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند به هنگام اخذ درس، ایشان را به عنوان استاد درس در نظر داشتند، تغییر ناگهانی برنامه و تغییر استاد این درس بدون هیچگونه اطلاع  رسانی قبلی موجب آزردگی خاطرشدید دانشجویان گشته به نحوی که خواستار تغییر شرایط به همان وضعیت قبلی می باشند و بر این امر اصرار می ورزند و پیگیر می باشند.

لذا خواهشمندیم موضوع را به جد پیگیری بفرمایید و طبق روال گذشته، ارائه این درس در اختیار دکتر مرادی قرار بگیرد.

جمعی از دانشجویان درس میدان ها و امواج
نیمسال دوم 98

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!