ارائه درس توسط دکتر مرادی

ارائه درس توسط دکتر مرادی

Started
February 5, 2020
Petition to
Dr. MJ. Emadi and
Signatures: 31Next Goal: 50
Support now

Why this petition matters

Started by Masoud

بسمه تعالی

انظر به اینکه درس "میدان ها و امواج" به هنگام ثبت نام اولیه توسط جناب دکتر مرادی ارائه می شد، و دانشجویانی که درس را اخذ کرده اند به هنگام اخذ درس، ایشان را به عنوان استاد درس در نظر داشتند، تغییر ناگهانی برنامه و تغییر استاد این درس بدون هیچگونه اطلاع  رسانی قبلی موجب آزردگی خاطرشدید دانشجویان گشته به نحوی که خواستار تغییر شرایط به همان وضعیت قبلی می باشند و بر این امر اصرار می ورزند و پیگیر می باشند.

لذا خواهشمندیم موضوع را به جد پیگیری بفرمایید و طبق روال گذشته، ارائه این درس در اختیار دکتر مرادی قرار بگیرد.

جمعی از دانشجویان درس میدان ها و امواج
نیمسال دوم 98

Support now
Signatures: 31Next Goal: 50
Support now