اخراج حامیان سرکوب و کشتار مردم ایران از کلاب هاوس

اخراج حامیان سرکوب و کشتار مردم ایران از کلاب هاوس

Started
November 2, 2022
Signatures: 1,890Next Goal: 2,500
Support now

Why this petition matters

Started by Free Iran

ما شهروندان عادی ایران از تیم مدیریت کلاب هاوس درخواست اخراج عاملین و حامیان سرکوب و کشتار مردم ایران را از کلاب هاوس داریم

این روزها در کشور ما ایران رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در حال کشتن انسانها و حتی کودکان است ( طبق گزارش تمام نهادهای حقوق بشری ) 

و همینطور افرادی که عاملین و حامیان این جنایت ها هستند بصورت آزادانه دارند در کلاب هاوس فعالیت میکنند و بصورت علنی حمایت میکنند از جنایت علیه بشریت که در حال رخ دادن در ایران است و از کشتار ، زندانی شدن و شکنجه معترضین بصورت علنی دفاع میکنند

این افراد بارها توسط ما مردم به کلاب هاوس گزارش شده اند و برخی از آنها حتی تعلیق هم شده اند اما مجددا با ساخت اکانت جدید به این فضا برگشته اند و دارند فعالیت میکنند

ما مردم ایران حاضر در کلاب هاوس از تیم مدیریت کلاب هاوس درخواست داریم تا اکانت ها و کلاب های این افراد را برای همیشه تعلیق کنند و اجازه فعالیت مجدد به آنها ندهند

ما شهروندان تحت ظلم و شکنجه و کشتار ایران در این شرایط کنونی از مدیریت کلاب هاوس انتظار داریم در کنار ما باشند و به وظیفه انسانی ، اخلاقی و قانونی خود عمل کنند 

اسامی سران این جریان کودک کش در کلاب هاوس : هاتف صالحی ، مجید رسولی ، شیخ فرهاد فتحی ، فرید مدرسی ، Jedal Daq

به امید روز آزادی ایران

Support now
Signatures: 1,890Next Goal: 2,500
Support now