اعتراض به حذف سیاره پلوتون از منظومه شمسی

اعتراض به حذف سیاره پلوتون از منظومه شمسی

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jaf started this petition to اتحادیه‌ی بین‌المللی ستاره‌شناسی

پلوتون باید به سیاره های منظومه شمسی افزوده شود 

شعار : پلوتون پلوتون منظومه رو ترک نکن

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!