ابلاغ عزل و عدم صلاحیت نمایندگان اعضای بازنشسته ارتش در کانون آجا

ابلاغ عزل و عدم صلاحیت نمایندگان اعضای بازنشسته ارتش در کانون آجا

Started
June 14, 2022
Signatures: 222Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by ص

فراخوان اعضای کانون بازنشستگان آجا
اینجانبان امضاء کنندگان ذیل، از پیش کسوتان و کهنه سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران وعضو کانون آجا عدم رضایت قاطع و اعتراض خود را با امضاء این کارزار نسبت به عملکرد اعضای فعلی کانون که تخلف آشکار از مفاد اساسنامه مورخ 1392 که مدت نمایندگان مجمع عمومی( کانونهای استان ها مستقر در تهران) را برای یک دوره سه ساله معین کرده است که در هر حالت و وضعیت نمایندگان به هیچ وجه اختیار ازدیاد مدت نمایندگی خود پس از انقضای مدت نمایندگی( سه سال ) را نداشته و چنین اذنی از سوی اعضای محترم بازنشسته نیز به آنان اعطا نگردیده است اعلام می داریم.
بنابراین هر نوع تغییر پس از اتمام مدت نمایندگی(سه سال) به بهانه و دلایل موهوم، نوعا سوء استفاده از موقعیت و تقلب نسبت به قانون و عدم رعایت مصلحت موکلین و اعضا با توجه به موازین قانونی و بررسی در جزییات اعمال انجام شده مصداق بارزی است که از آن برداشت مجرمانه می‌شود که این معضل موجب ناخشنودی و اعتراضات عدیده از سوی بازنشستگان گردیده است.
با عنایت به موارد فوق ما بازنشستگان آجا خواهان عزل نمایندگان غیر قانونی فعلی و تعیین اعضای جدید برابر نظر وکلای تام الاختیار منتخب (در گروه تثبیت مایملک) از طریق مجاری قانونی می باشیم.

Support now
Signatures: 222Next Goal: 500
Support now