אחשורוש Stop forced marriage!!

0 have signed. Let’s get to 100!


רבותי!

.בפקודת כ"ק מרן רבינו שליט"א, און דעם ועד הרבנים דשושן הבירה וקאנאדע

עס הערשט א גזירה אויף כלל ישראל, אחשורוש ירום תולעים האט גוזר געווען טויט-שטראף פאר סיי וועלכע מיידל עס שטעלט זיך נישט פארן קעניג.

נעמט א מינוט און שרייבט אונטער דעם פעטיציע.